Вітаю Вас Гость | RSS
До уваги батьків майбутніх першокласників! Прийом документів до 1-го класу припиняється 31.05.2018! Після 15.06.2018 батьки мають право подати заяви на вільні місця.

Меню
Друзі сайту

Педагогічна преса

Національна дитяча гарача лінія

Категорії розділу
Новини [495]
Анонси [53]
Рік дитячої творчості [2]
Рік Тараса Шевченка [7]
Літній табір 2014 [9]
Національно-патріотичне виховання [39]
Пам'ятні дати [6]
На допомогу батькам [11]
На допомогу учням [3]
На допомогу колегам [4]
Просвіта [32]
2017 рік - Рік Японії [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Органи управління (розділ VI Статуту закладу)

 

6.1 Управління навчальним закладом здійснюється його засновником –Лозівською міською радою. Органом, уповноваженим управляти, є Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради.

6.2 Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як  3 роки.

Директор навчального закладу призначається на посаду і звільняється з посади Управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради в установленому порядку.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Управлінням  освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради за поданням директора навчального закладу.

6.3 Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори(конференція) трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу вибираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу,
 • учнів – класними зборами;
 • батьків, працівників громадськості – батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів – по 10 від категорії. Термін їх повноважень встановлюється загальними зборами. Загальні збори вважаються, правочинними, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох  категорій. Рішення  приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори:

 • обирають Раду навчального закладу, її голову, піклувальну раду, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • розглядають та ухвалюють Статут навчального закладу, зміни до нього,  Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • заслуховують звіти директора і голови Ради навчального закладу про їх роботу, дають їм оцінку відкритим або таємним голосуванням;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності  навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці педагогічних працівників.

6.4 У період між  загальними зборами діє Рада навчального закладу.

6.4.1 Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчального закладу;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.4.2 Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю та громадськістю;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню вимог чинного законодавства України стосовно загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.

6.4.3 До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

6.4.4 Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог чинного законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Скликати збори мають право голова Ради навчального закладу, члени колективу, якщо за це висловилось не менше 1/3 їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.  До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

6.4.5 Очолює Раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються Радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.4.6 Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.

6.5 При навчальному закладі: за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. Діяльність піклувальної ради визначається Положенням про піклувальну раду навчального закладу.

Члени піклувальної  ради  закладу  обираються  на   загальних зборах   (конференціях).  Склад  піклувальної  ради  формується  з представників  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада      вживає     заходів     до     зміцнення матеріально-технічної і   навчально-методичної   бази,   залучення додаткових   джерел  фінансування  закладу,  поліпшення  умов  для організації навчально-виховного  процесу,   стимулювання   творчої праці педагогічних працівників.

6.6 Директор навчального закладу:

 • діє від імені навчального закладу, представляє його інтереси в усіх підприємствах, установах, організаціях, закладах, виконавчих органах, органах місцевого самоврядування тощо;
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
 • затверджує посадові інструкції працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), міською радою, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.7 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства України директором навчального закладу,  погоджується з профспілковим комітетом та затверджується Управлінням  освіти, молоді та спорту.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.8 У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

6.9 Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного  процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.10  У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Форма входу
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Погода
Опитування
Що на нашому сайті є для вас найбільш цікавим?
Всього відповідей: 163
Знайшли помилку?
Система Orphus
Виділіть помилку мишкою
та натисніть Ctrl+Enter
Архів записів